Travelgenio

Gegevensbescherming

In overeenstemming met de bepalingen van de Organische Wet inzake de Bescherming van Persoonlijke Gegevens, 15/1999, deelt TRAVELGENIO SL, gevestigd in de c/Albasanz, 15, Edificio A, 2º Izq., 28037 Madrid, Spanje (hierna TRAVELGENIO genoemd) mee dat bij het surfen naar
www.travelgenio.nl of www.travelgenio.com, hierna de WEBSITES genoemd, of bij het doen van een aankoop, bepaalde persoonlijke basisgegevens moeten worden verschaft die zowel automatisch als niet automatisch zullen worden behandeld en zullen worden opgenomen in de overeenkomstige geautomatiseerde bestanden, die vooraf bij de bevoegde autoriteit werden geregistreerd, waarvan TRAVELGENIO eigenaar is en waarvoor zij verantwoordelijk is. TRAVELGENIO zal bepaalde persoonlijke gegevens opvragen die verplicht zijn om de boeking van het aan te kopen product te kunnen afronden.

Het opvragen en automatisch behandelen van persoonlijke gegevens dient voor het instandhouden van de contractuele relatie die met TRAVELGENIO werd opgebouwd en voor het beheren van de aankoop, het boeken, het raadplegen en het uitgeven van elk soort tickets of vouchers om te reizen – beheer, administratie, verbetering en het aan de voorkeuren aanpassen van producten en diensten – evenals het, via traditionele weg en/of electronisch, opsturen van administratieve, techniche, organisatorische en/of commerciële informatie inzake aangeboden producten en diensten of die TRAVELGENIO en zijn partnerbedrijven kunnen aanbieden. Zo worden  persoonlijke gegevens ook opgevraagd voor de volgende commerciële doeleinden (i) de activiteit van een kleinhandel- reisbureau, (ii)  het aanbieden ervan aan de personen die in de door de gebruiker gevraagde diensten tussenkomen; (iii) het controleren van credit cards en andere soorten betaalkaarten; (iv) het bestuderen van hoe de gebruikers gebruik maken van de diensten; (v) systemen en statistische analyses controleren, in stand houden en ontwikkelen; (vi) reclame-activiteiten, promotie en commerciële prospectie; (vii)  het opsturen van enquêteformulieren, die de gebruiker niet verplicht is in te vullen en (viii) het ontvangen van automatische oproepen (zonder menselijke tussenkomst) of SMS-berichtjes met als doel directe verkoop, reclame, of die in verband staan met de aangegane dienst, met inbegrip van SMSen van het premium-type.

De gebruiker zal in elk geval instaan voor de waarheidsgetrouwheid van de verstrekte gegevens, waarbij TRAVELGENIO zich het recht voorbehoudt om elke gebruiker die valse gegevens heeft verstrekt uit de geregistreerde diensten te sluiten, zonder daarbij afbreuk te doen aan andere door de wet bepaalde acties.

Het verschaffen van alle gegevens die nodig zijn voor het door de KLANT onderschrijven van de dienst is verplicht, zodat TRAVELGENIO kan weigeren de geïnteresseerde die dergelijke gegevens niet verstrekt te registreren. De eigenaar van de gegevens geeft TRAVELGENIO expliciet de toelating om de gegevens aan de bedrijven van haar businessgroep of haar filialen door te spelen, voor de door de gebruiker toegestane behandeling van gegevens, evenals aan andere instellingen waaraan deze gegevens moeten worden doorgespeeld voor het verlenen van de door de gebruiker van TRAVELGENIO onderschreven dienst, zoals bijvoorbeeld luchtvaartmaatschappijen, hotelbedrijven, hoteliergroothandels en touroperators, of voor het realiseren van het door hem zelf toegestane gebruik ervan onder deze voorwaarde.

Om dezelfde redenen als deze die in de bovenstaande paragraaf inzake het opvragen van gegevens werden aangegeven kan en moet TRAVELGENIO de persoonlijke gegevens zelfs doorspelen aan andere maatschappijen. De eigenaar van de gegevens staat het  aan deze maatschappijen overdragen of meedelen van de gegevens uit het bestand waarnaar hiervoor werd verwezen expliciet toe. TRAVELGENIO garandeert in elk geval het bewaren van de geheimhouding en de veiligheid van de persoonlijke gegevens bij internationale gegevensoverdrachten ten gevolge het doorspelen ervan, echter al naar gelang uw bestemming, boeking of  aankoop wordt u er speciaal op gewezen dat uw persoonlijke gegevens voor het formaliseren van de boeking of de aankoop moeten worden doorgespeeld aan maatschappijen van landen of nationaliteiten die de veiligheid van uw gegevens niet garanderen omdat hun wetgeving dit niet vereist. Dit houdt in dat het bij deze maatschappijen of in de genoemde landen aankopen, boeken of raadplegen van reizen, tickets of vouchers uw expliciete goedkeuring inhoudt voor het doorspelen van de gegevens die nodig zijn voor het afronden van de aankoop, raadpleging of boeking.

De eigenaar van de gegevens heeft op elk moment recht op toegang tot de geautomatiseerde bestanden, waarbij hij gebruik kan maken van het recht op rectificatie, annulatie en oppositie volgens de voorwaarden in de wetgeving inzake gegevensbescherming en waarbij hij zijn toestemming voor het behandelen en doorspelen van persoonlijke gegevens herroept.  Hiervoor moet een door de eigenaar van de gegevens ondertekende brief worden gericht aan de maatschappelijke zetel van TRAVELGENIO SL, c/Albasanz, 15, Edificio A, 2º Izq., 28037 Madrid, Spanje, met vermelding van zijn vestigingsplaats en met een kopie van zijn identiteitskaart of paspoort.

Ook en overeenkomstig de overeenkomst tussen de Europese Commissie en de douane-afdeling van de Verenigde Staten van Amerika inzake Veiligheid van het Luchtverkeer en Transport van 2001, staat de KLANT die vliegtickets naar en/of met tussenlanding in de Verenigde Staten boekt, TRAVELGENIO expliciet toe om de door hem verschafte persoonlijke gegevens door te spelen aan de douane-afdeling van de Verenigde Staten met het doel de veiligheid van het luchtverkeer te verhogen.

TRAVELGENIO heeft in haar voorzieningen, systemen en bestanden de wettelijk vereiste veiligheidsmaatregelen getroffen. Tevens garandeert TRAVELGENIO de geheimhouding van de persoonlijke gegevens.

® 2009-2013 TRAVELGENIO SL. Alle rechten voorbehouden. All rights reserved.